Permalink wordpress Settings

friendly url wordpress, đường dẫn thân thiện trong wordpress

khi bạn mới cài wordpress thì URL của bài viết sẽ không tối ưu cho Seo wordpress vì không có dạng friendly url wordpress, URL mặc định của wordpress  sẽ ... Continue Reading →