Webmaster Tools Verification wordpress.com - wordpress.com seo tips

Hướng dẫn seo wordpress.com – Huong dan seo wordpress.com

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản wordpress.com thì bạn cũng không phải làm nhiều việc để seo wordpress.com vì mặc định wordpress.com đã hỗ trợ ... Continue Reading →
Permalink wordpress Settings

friendly url wordpress, đường dẫn thân thiện trong wordpress

khi bạn mới cài wordpress thì URL của bài viết sẽ không tối ưu cho Seo wordpress vì không có dạng friendly url wordpress, URL mặc định của wordpress  sẽ ... Continue Reading →
Ebook wordpress 3 search engine optimization

wordpress 3 search engine optimization – ebook seo wordpress

Welcome to SEO for WordPress! Even better, WordPress has innate characteristics that search engines love such as simple navigation, SEO friendly URL -naming conventions, easy publishing, ... Continue Reading →